Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.kistucsokhorgoldaja.hu honlappal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  Adatkezelő adatai:

Név: Dr. Kokas Beatrix egyéni vállalkozó

Székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 130. I./3.

Adószáma: 57398769-1-42

Elérhetősége: bea@kistucsokhorgoldaja.hu

Honlap: www.kistucsokhorgoldaja.hu

 Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, továbbá megteszi a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükséges intézkedéseket.

 Adatkezelő vállalja a Jelen tájékoztatóban leírtak egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a tájékoztató rendelkezéseit.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megváltoztassa, ez esetben azonban köteles a módosított szabályzatot kellő időben nyilvánosan közzétenni.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

 

 1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 

3.1. Személyes adat kezelése:

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

3.2. Személyes adat továbbítása:

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

3.3. Személyes adat nyilvánosságra hozatala:

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

3.4. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

3.5. Adatkezelő felhívja az Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, úgy az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

 

4.1. Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

 

4.2. A weblap látogatásával kapcsolatos adatkezelés:

Az Adatkezelőnek a www.kistucsokhorgoldaja.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezen adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analitics szolgáltatásban jelennek meg, és kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére kerülnek felhasználásra.

 

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül, annak használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja. A leggyakrabban használt internetes böngészők (pl: Crome, Firefox) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Azonban a cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat, illetőleg a már tárolt sütiket is tudja törölni. Ezekről az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri a hozzájárulását.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, melyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapja esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 

4.3. Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldése:

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.

Adószám: 21158218-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-065996

Elérhetőség: info@bithuszarok.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenyég: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.

Továbbított adatok köre: hírlevél esetén: név, e-mail cím; vásárlás esetén: számlázási név, számlázási cím, szállítási név/cím, e-mail cím, telefonszám.

Érintettek köre: a hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó e-mailek kiküldése.

Adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

Tárhely-szolgáltatás:

Név: Profitárhely Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Adószám: 23173080-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-121889

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenyég: tárhely-szolgáltatás.

Továbbított adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének a határideje: Az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Könyvelés:

Név: Varga-Hajagos Anikó ev.

Székhely: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A.

Elérhetőség: konyvelo.vb@gmail.com

Adattovábbítás célja: könyvelés

A továbbított adatok köre: a számlázásnál kezelt adatok

 

Számlázás:

Név: NAV – online számlázó program

Elérhetőség: NAV Infovonala: 1819

https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes

Adattovábbítás célja: a vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása

A továbbított adatok köre: számlázási cím, név, e-mail cím, termék/szolgáltatás neve, ára

 

Egyéb adatkezelések:

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

5.1. Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.2. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.3. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, azaz biztosítja, hogy csak az arra jogosult férhessen hozzá.

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

6.1. Tájékoztatás kérése:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

 

6.2. Helyesbítés kérése:

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

 

6.3. Kezelt adat törlésének kérése:

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

6.4. Tiltakozás:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

6.5. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

 

 1. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A KÜLÖNBÖZŐ CÉLÚ ADATKEZELÉSRŐL

 

Hogyan kerülhetnek személyes adatok az adatkezelőhöz?

7.1. Ha az érintett e-mailt küld az bea@kistucsokhorgoldaja.hu e-mail címre:

Az ily módon tudomására jutott személyes adatok tárolásának alapja a hozzájárulás.

Az e-mailek a rendszeres e-mail karbantartás során törlésre kerülnek, 90-180 naponta.

Az érintett ugyanakkor bármikor kérheti a levele és a benne foglalt személyes adatai törlését az bea@kistucsokhorgoldaja.hu e-mail címre küldött elektronikus levelében.

Az érintettnek a levelében megadott személyes adatai nem kerülnek átvezetésre semmilyen más rendszerbe, dokumentumba vagy archívumba, a levélről nem készül másolat, illetőleg nyomtatás.

 

7.2. Ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, vagy letölt egy ingyenes mintát/dokumentumot, illetve beiratkozik egy ingyenes tanfolyamra vagy tréningre:

Az így bekért adatok: az érintett neve (lehet becenév, teljes név vagy keresztnév) és e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

Az adatok kezelése leiratkozásig tart, amit a levelek alján található leiratkozás gombra kattintva lehet megtenni. Ha bármilyen okból ez a lehetőség nem működik, akkor az érintett az bea@kistucsokhorgoldaja.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti az adatai törlését.

 

7.3.  Ha az érintett a megadott telefonszámot felhívja:

Ebben az esetben a tudomásomra jutott személyes adatok nem kerülnek rögzítésre, illetve tárolásra, továbbá a telefonbeszélgetés sem kerül felvételre. A telefonszámot nem mentjük el, a híváslista pedig 30 naponta törlésre kerül.

A tárolás jogalapja a hozzájárulás.

Az érintett kérheti a híváslistán található telefonszámának törlését az bea@kistucsokhorgoldaja.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 

7.4. Facebook oldal kedvelése, a csoportokhoz való csatlakozás, a bejegyzésekre adott reakciók során:

Ezen esetekben a Facebook az adatkezelő, az adatok kezelését nem a Facebook oldalak vagy a csoportok adminisztrátora végzi. A csoportból való kilépés, az oldal kedvelésének visszavonása bármikor lehetséges az érintett által, illetve a nyilvános hozzászólásokat, tetszésnyilvánításokat is bármikor törölheti az érintett. Ha a csoportokból való kilépés után az érintett az bea@kistucsokhorgoldaja.hu e-mail címre küldött üzenetben kéri, a csoportban tett bejegyzéseinek és hozzászólásainak a törlését megtesszük.

 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 

 1. június 9.
Facebook

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás